Informasjon

Arbeidslivkriminalitet i byggebransjen

Skrevet den 12. november 2015

Konferansen 12. november 2015 om arbeidslivskriminalitet i byggebransen ble avholdt på Bakkenteigen i Horten. Representanter fra Regjeringen, Skatteetaten, SMSØ, EBA, politiet, arbeidstilsynet, NHO og DIFI hadde innlegg rundt problematikken. Vidar Sagmyr fra Trondheimsprosjektet snakket om Trondheim kommunes erfaringer rundt en uropatrulje rettet mot arbeidslivskriminalitet.

Først ute var Statssekretær Vidar Brein-Karlsen fra Justis- og beredskapsdepartementet og informerte om Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Brein-Karlsen poengterte hvor viktig et samarbeid på tvers av etater og med næringslivet er, men at regler om taushetsplikt er en utfordring. Øko-Krim utarbeider nå en veileder om informasjonsdeling. En samling/reduksjon av politidistrikt fra 27 til 12 mener han vil gi en bedre organisering og mer spesialiserte enheter. Sammen med økt bemanning i politiet og med økokrim som et nytt fag på politiskolen står vi sterkere mot arbeidslivskriminalitet.

Seksjonssjef Tor Kristian Gulbrandsen fra skattedirektoratet hadde fokus på proffmarkedet og tiltak for å stoppe multikriminalitet ved å krympe det kriminelle handlingsrommet – å gjøre arbeidslivskriminalitet vanskeligere. Kontroller og sanksjoner skal økes. Tall fra Sverige viser at svart arbeid i byggebransjen utgjør ca. 50% av en total omsetning i byggebransjen på 130 milliarder svenske kroner årlig. Gulbrandsen poengterte også at skatteetaten ønsker tips fra publikum dersom leverandører leverer så rimelige tilbud at det kan ligge mistanke om kriminalitet bak. Skatteetaten ønsker en lav terskel på varsling, og ønsker for eksempel konkrete tips som bilnummer. Operative tverrfaglige samarbeidsgrupper etableres som et meget viktig tiltak.

Seniorrådgiver Jon Arild Ruud fra SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) snakket om offentlig anskaffelsstrategi og poengterte at svart økonomi finansierer kriminell virksomhet som menneskehandel, narkotikahandel, korrupsjon og hvitevasking av penger. Det er derfor viktig at det offentlige setter krav til leverandører om blant annet antall ledd av underleverandører, tar et klart standpunkt mot arbeidslivskriminalitet og man vil fra høsten 2016 kunne gå inn i et nasjonalt digitalitsert register via Altinn for å sjekke bedrifters  MVA-innbetalinger og annet. 

Advokat Øystein Seljeflot fra EBA/DIFI informerte om arbeid med nye verktøy for offentlige anskaffelser, og ønsker blant annet krav om at faglærte håndverkere skal utføre minst 40% av alt arbeid på en byggeplass – i alle fag – og krav om HMS-kort fra dag en på prosjekter. De vil også ha inn en lærlingeklausul om at minst 7% av arbeidet skal utføres av lærlinger. Bruk av bemannningsbyråer og enkeltpersonforetak skal dokumenteres og begrunnes som et annet sikringsområde. Medlemsskap i Startbank eller tilsvarende register ønskes også som et krav for å kunne overvåke leverandørene fortløpende. Lønn og andre innbetalinger skal dokumentert gå via bank. DIFI har utarbeidet «Veileder for valg av seriøse bedrifter».

Hva skjer i Vestfold?
Christine Fossen, politimester i Vesfold Politidistrikt understreket hvor viktig private holdninger er mot arbeidslivskriminalitet: TA HOLDNINGER TIL HANDLING! Og start med deg selv. A-krim i Vestfold jobber tverretatlig og er forpliktet til å følge en satt strategi. De har i dag tre stillinger i et økoteam som jobber med miljøkriminalitet, underslag, bedrageri og arbeidskriminalitet. Prosjekt «Grenseløs» jobber mot multikriminelle miljøer.

Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord, holdt et innlegg der han uttalte at et uroteam vil gi økte utgifter, men at det på sikt vil øke kommunens inntekter. Sandefjord kommune har en tradisjon for at vi samarbeider med næringslivet, og etter innspill fra SHIF og styreleder Anna Furhoff Jensen, er han positiv til å støtte en uropatrulje sammen med næringslivet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Fellesforbundet i Vestfold har allerede etablerte varslingssystemer for arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Leder Rolf-Geir Hillestad informerte om dette.

Holdningskampanje og informasjonsarbeid
Daglig leder i Allegro, Tønsberg, Pia Gundersen informerte om den forekommende holdningskampanjen mot arbeidskriminalitet i Vestfold med privatmarkedet som målgruppe og ønsket oppstart våren 2016.

Oppfordring til ivaretakelse av velferdsamfunnet
Aktiv medlem i SHIF og daglig leder i Vestfold Kobber og Blikk, Roy Holth, poengterte at bekjempelse av arbeidskriminalitet er med på å opprettholde og videreføre velferdssamfunnet for kommende generasjoner og at vi har en viktig og langsiktig oppgave her. Holth nevnte også utfordringen med kontant betaling på byggmarkeder og etterlyser strengere kontroller i forbindelse med titusenkronersregelen ved kontantkjøp.

Referatet fra konferansen avrundes med Holths kloke ord. Tusen takk.

Referent og påtroppende sekretær i SHIF
Karina Udland